Wijziging in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Nieuwe regels fiscaal partnerschap
Veranderingen 2011
Tot 1 januari 2011 konden ongehuwd samenwonenden kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 zijn er aan fiscaal partnerschap een aantal voorwaarden verbonden.
Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners als aan 1 of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
Zij hebben samen een kind;
Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
Zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
Zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.

Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat de partners allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de gemeente en zij bovendien aan n of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Zodra twee mensen op enig moment in een kalenderjaar als partner van elkaar worden aangemerkt, geldt het partnerschap tevens voor andere perioden in het kalenderjaar waarin zij wel op hetzelfde woonadres in de GBA staan ingeschreven, maar waarin zij nog niet of niet meer voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden. Als zij eind 2011 aan n van de voorwaarden voldoen en al het hele jaar op hetzelfde woonadres stonden ingeschreven, dan zijn zij dus heel 2011 fiscaal partner. Partnerschap op grond van het partnerbegrip van vr 1 januari 2011 werkt niet door.

Bij gehuwden en geregistreerd partners is de belangrijkste verandering dat het partnerschap bij gehuwden niet langer eindigt bij duurzaam gescheiden leven, maar het fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend.


Tijdelijke willekeurige afschrijving
De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat bedrijven die investeringen doen in het kalenderjaar 2011 deze in twee jaar kunnen afschrijven waarbij in het investeringsjaar ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven.

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra (in het kalenderjaar 2011) een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan echter niet hoger zijn dan het bedrag dat ter zake van de investeringsverplichting is betaald dan wel het bedrag van de gemaakte voortbrengingskosten.
Het bedrijfsmiddel moet vr 1 januari 2014 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen. Deze maatregel gold al voor investeringen gedaan in 2009 en 2010 (met ingebruikname vr 1 januari 2012 respectievelijk vr 1 januari 2013) en wordt met een jaar verlengd.
Voor zeeschepen geldt als aanvullende voorwaarde dat niet eerder dan na 10 jaar na toepassing van de willekeurige afschrijving voor het tonnageregime kan worden gekozen. Dit voorkomt dat het mogelijk is om een onbedoeld fiscaal voordeel te creren door de tijdelijke willekeurige afschrijving en het tonnageregime binnen een kort tijdsbestek te combineren.


Algemeen btw-tarief podiumkunsten en kunstvoorwerpen
De volgende voorwerpen vallen vanaf 1 januari onder het algemene tarief:
invoer van kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten;
levering van kunstvoorwerpen door de maker ervan of een incidentele ondernemer.

Met ingang van 1 juli 2011 valt het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen (bijvoorbeeld operas, operettes, dansen, musicals), alsmede lezingen en het optreden door uitvoerende kunstenaars onder het algemene btw-tarief van 19%.

Overgangsmaatregel
Met betrekking tot verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten is overgangsrecht getroffen. Als de voorstelling in 2011 plaatsvindt maar het kaartje in 2010 wordt gekocht, geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. Als het kaartje op 1 maart 2011 wordt gekocht en de voorstelling is op 1 april 2011, geldt ook het verlaagde tarief. Als het kaartje op 1 maart 2011 wordt gekocht en de voorstelling is op 1 juli 2011 (of later) dan geldt het algemene tarief.

[Bron: Ministerie van Financien ]


Nieuws

19-04-2016 De modelovereenkomst i.p.v. VAR per 1 mei 2016 - musici, artiesten en andere podiumkunstenaars
27-08-2014 VAR voor 2014 langer geldig
06-02-2014 Antwoorden BelastingTelefoon vaak fout
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor ondernemers?
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor particulieren?
05-03-2013 50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services